VN Star

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH

GIẢI KHUYẾN KHÍCH

SĐT Mã dự thưởng Thời gian gửi Giải thưởng
0972XXX402 INTA68XW 21/05/2023 16:15 10.000 VNĐ
0388XXX056 INTH3JU3 21/05/2023 15:59 10.000 VNĐ
0968XXX643 G8T5YATI 21/05/2023 15:52 10.000 VNĐ
0968XXX643 G8T8FU8R 21/05/2023 15:51 10.000 VNĐ
0968XXX643 G8T6TELK 21/05/2023 15:51 10.000 VNĐ
0968XXX643 G8TFJRA5 21/05/2023 15:50 10.000 VNĐ
0968XXX643 G8TIYIX3 21/05/2023 15:49 10.000 VNĐ
0968XXX643 G8TFJ49U 21/05/2023 15:48 10.000 VNĐ
0968XXX643 G8T8AFWU 21/05/2023 15:47 10.000 VNĐ
0968XXX643 G8TIYGG4 21/05/2023 15:38 10.000 VNĐ
0964XXX040 G8T6JNDP 21/05/2023 15:38 10.000 VNĐ
0328XXX888 G8CHKV85 21/05/2023 15:17 10.000 VNĐ
0878XXX878 INT6YWLV 21/05/2023 14:48 10.000 VNĐ
0972XXX402 INT8G3JH 21/05/2023 14:17 10.000 VNĐ
0326XXX786 INTKUY9N 21/05/2023 13:18 10.000 VNĐ
VN Star