VN Star

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH

GIẢI KHUYẾN KHÍCH

SĐT Mã dự thưởng Thời gian gửi Giải thưởng
0339XXX342 G8TE6GPR 21/10/2022 11:53 10.000 VNĐ
0339XXX342 G8T6XMR9 21/10/2022 11:51 20.000 VNĐ
0339XXX342 G8TJN96L 21/10/2022 11:49 10.000 VNĐ
0339XXX342 G8T8T3GF 21/10/2022 11:49 10.000 VNĐ
0339XXX342 G8TAG6UX 21/10/2022 11:48 20.000 VNĐ
0339XXX342 G8T3IYD9 21/10/2022 11:48 20.000 VNĐ
0339XXX342 G8T9YJHL 21/10/2022 11:43 10.000 VNĐ
0339XXX342 G8TLIGK9 21/10/2022 11:01 20.000 VNĐ
0339XXX342 G8T88YYD 21/10/2022 11:01 10.000 VNĐ
0339XXX342 G8TJSH9E 21/10/2022 11:00 10.000 VNĐ
0985XXX806 G8TM4WXK 21/10/2022 10:54 20.000 VNĐ
VN Star